Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Destigmatizace ve službách

07.10.2020 08:30

Cílem projektu je uvedení pracovníků sociálních služeb a adiktologů do problematiky vnímání závislostního onemocnění z pohledu pacienta. Sdílení zkušeností a dojmů z průběhu jak sociální, tak zdravotní péče z hlediska pacienta a případná doporučení, formou interaktivních cvičení, přístupu k pacientům, který bude více zaměřený na efektivitu péče a snížení míry stigmatizace pacientů. Jedná se o oblast, ve které u nás nebyly doposud vyvíjeny a realizovány žádné aktivity a naše zkušenosti z dosavadního působení pacientského sdružení ukazují, že míra stigmatizace adiktologických poruch u pacientů a také u jejich blízkých a rodin výrazně snižuje možnosti jejich procesu uzdravování (recovery), zejména ve fázích po ukončení režimové či ambulantní léčby a při zařazování se zpět do běžného života. Forma realizace projektu, kdy jsou aktivity přímo vedeny a prováděny členy pacientského sdružení, kteří jsou sami expertními pacienty, dlouhodobě abstinujícími závislými a zároveň již pracují v adiktologických službách nebo se dlouhodobě angažují ve svépomocných aktivitách, je prozatím nevyzkoušená, ale naše sdružení vyvíjí činnost v tomto směru již přes rok a podle reakcí odborné i neodborné veřejnosti je právě tato forma sdílení zkušeností a know-how velmi účinná ve snižování stigmatizace závislostí a lepšení přístupu ke službám jak ze strany pacienta, tak ze strany poskytovatele služeb. Velkým přínosem bude zejména proškolování pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, kteří podle našich zkušeností mají mnohdy velmi mlhavé představy o typologii adiktologických služeb, pacientském náhledu na problematiku a často nejsou odborně ani lidsky připraveni na efektivní a propacientsky orientovaný kontakt se závislými v různých fázích onemocnění. Z tohoto hlediska je pacientský pohled na problematiku velmi důležitý, zejména ve snížení míry stigmatizace na obou stranách.

Naše zkušenost ukazuje, že práci s osobami blízkými a rodinami závislých se systematicky v oboru téměř nikdo nevěnuje a připravenost pracovníků v sociálních a zdravotních službách zohlednit při tomto druhu intervencí pacientské a destigmatizační hledisko je nízká. Proto součástí programu je i nácvik těchto dovedností z pacientského pohledu.

Při prezentacích a nácviku destigmatizačních témat a aktivit vycházíme z programu Na rovinu, který realizuje NUDZ a který je zaměřen na snížení míry stigmatizace duševních onemocnění ve společnosti. Někteří z našich členů absolvovali kursy v rámci tohoto programu, abychom se mohli jako sdružení zaměřit na oblasti, které jsou kvalitně odborně zpracované a odzkoušené a mohli je začlenit do našeho programu. V tomto ohledu nabízíme v rámci programu zařízením, která o to budou mít zájem i program pro stávající pacienty, jehož interaktivní charakter a oboustranné sdílení zkušeností se školiteli může významně přispět ke změně vnímání onemocnění u samotných pacientů, zejména ve fázích následné léčby a postupného procesu uzdravování.

Program nabízíme také zařízením, jejichž činnost přímo nesouvisí se závislostní problematikou, protože naše zkušenosti ukazují, že informovanost lékařské veřejnosti (praktičtí lékaři, interní a příjmová oddělení nemocnic, domovy seniorů, pečovatelské služby) mnohdy hledají způsoby, jak s lidmi, kteří vykazují adiktologickou poruchu komunikovat. Váhají s krátkou intervencí nebo od ní upouštějí. Nediagnostikují poruchu v případech, kde je její diagnostika významná. Protože důvodem může být zvýšená míra stigmatizace a nedostatečná zkušenost, chceme svým programem přispět ke zlepšení náhledu a zvýšení informovanosti z pacientského hlediska.

 

Pokud máte zájem o bližší informace o našem programu napište nám prosíme na :

email@pacienti-recovery.cz nebo zavolejte na náš telefon