Jsme k dispozici na telefonu 705 004 404

Práva pacientů

 • Občané České republiky mají ústavně zaručené právo na zdravotní péči, její dostupnost i spravedlivý přístup podle potřeb zdravotní péče.
 • Právo na respektování Vaší vůle při poskytování zdravotní péče.
 • Právo na informace o svém zdravotním stavu, být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích.
 • Právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 • Právo vybrat si poskytovatele zdravotních služeb.
 • Právo na konzultaci u jiného zdravotnického zařízení nebo lékaře.
 • Práva na úctu a důstojné zacházení.

 

Právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace a informace  o zdravotním stavu pacienta

Nahlížení do zdravotnické dokumentace  nebo poskytování informací  o zdravotním stavu osob s adiktologickou poruchou je vzhledem k možné stigmatizaci citlivá otázka.  (Adiktologickými poruchami se rozumí poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek, patologické hráčství a další příbuzné poruchy chování charakterizované chronickým průběhem, bažením, sníženou schopností abstinovat, postižením kontroly chování a sníženou schopností rozpoznávat či připouštět si problémy vznikající v důsledku vlastního chování.)
 
Do zdravotnické dokumentace může v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie pacient nebo zákonný zástupce pacienta a osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba.
Do zdravotní dokumentace mohou bez souhlasu pacienta nahlížet osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 
Veškeré zprávy a záznamy týkající se  léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. Není možné, aby třeba zaměstnavatel volal do zdravotnického zařízení a požadoval jakékoliv informace.  

 

Nedobrovolná hospitalizace

Pacienta je možné nedobrovolně hospitalizovat v těchto případech:
 
 • Pokud ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí, nebo je pod vlivem návykové látky, jestliže hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak.
 • Jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.
 • Jestliže mu bylo soudem uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče, byla nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví, bylo mu podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního stavu.
 • Nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat také v případě, jde-li o podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání

 

Předčasné ukončení léčby, revers

Pokud nejste hospitalizováni nedobrovolně, máte právo léčbu předčasně ukončit. Motivací předčasně ukončit léčbu bývá často touha opět užívat návykové látky nebo hazardně hrát, i když pacienti mluví o zcela jiných důvodech proč ukončují léčbu. Předčasné ukončení léčby výrazně snižuje její účinnost, při opětovné žádosti o léčbu může být pacient odmítnut nebo může být zařazen do jiného léčebného programu.